سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی حرفه و فن متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    پروژه پودمان هدایت تحصیلی-حرفه ای

باتوجه به اهمیت پروژه پودمان هدایت تحصیلی -حرفه ای دانش آموزان همکاران محترم ملزم می باشند باشروع ترم جدید ابتدا پودمان هدایت تحصیلی-حرفه ای راتدریس نمایند وهردانش آموز پروژه این پودمان را به صورت انفرادی انجام دهد وپروژه ها درکارپوشه جداگانه نگهداری شود.