سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی حرفه و فن متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    کارگاه آموزشی شهرستان کمیجان

درتاریخ 95/10/12کارگاه آموزشی بازنگری کتاب کاروفناوری پایه هفتم و ارزشیابی  بارویکردفرایندی درپژوهشسرای دانش آموزی شهیدطاهراسدی نیا درشهرستان کمیجان برگزارشد.ازسرگروه کاروفناوری آقای محمدی وسایرهمکاران که بانظرات ارزنده خود مارایاری نمودندسپاسگزاریم.0